چشم انداز و مأموریت

چشم‌انداز :

تبدیل‌شدن به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار مولد و کارآفرین در منطقه گل گهر تا سال 1404، با هدف ترویج توسعه‌گری خلاق صنعتی، ایجاد مکمل زنجیره ارزش صنایع ‌معدنی و نیز اشتغال‌زایی مستمر

مأموریت:

ایجاد ارزش‌افزوده در حوزه‌های دارای پتانسیل پربازده و بالقوه صنعتی، در کنار مدیریت علمی و نیز بومی‌سازی دانش و تجهیزات با استفاده از توان مالی و فنی شرکت های بهره بردار معظم منطقه گل گهر.