آگهی مزایده (نوبت دوم) فروش ضایعات اسفنجی، اسفنجی کراشر شده و ضایعات زیر سرندی محصول کارخانه احیاء تونلی