آگهی مزایده (نوبت دوم) فروش ضایعات آجر نسوز موجود در کارخانه احیاء تونلی