آگهی مزایده (نوبت دوم) فروش زغال سنگ حرارتی و آهک موجود در کارخانه احیاء تونلی