مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه شرکت صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان مورخ ۱۲ اسفند ۹۸  از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کاویان گهر :مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه شرکت صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان مورخ ۱۲ اسفند ۹۸  از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران برگزار شد.و در دو مرحله مورد تصویب مجمع فوق‌العاده قرار گرفت.بر این اساس تا پانزدهم تیرماه ۹۹ سرمایه شرکت به سه هزار و پانصد میلیارد ریال افزایش یافته و در مرحله دوم تا تاریخ ۱۲ اسفند ۹۹ به ۵ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.
شایان ذکر است مجمع مذکور با حضور ۱۰۰ درصد سهامداران پنجگانه تشکیل شد.