تحصیلات

_ کارشناسی : رشته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات

_ کارشناسی ارشد : رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی 

 

  ♦ سوابق کاری 

_ مدیریت عامل شرکت صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان 

_ ریاست هیات مدیره شرکت صنایع فولاد کاویان گهر سیرجان 

_ مدیر دفتر فنی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

_ جانشین مدیر فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

_ رئیس کارخانه تغلیظ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

_ رئیس نگهداری و تعمیرات مدیریت فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

_ سرپرست شیفت تولید کارخانه بازیابی هماتیت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

_ کارشناس شیفت تولید کارخانه بازیابی هماتیت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

_ کارشناس دفتر فنی پیمانکار احداث پروژه گندله سازی شماره یک گل گهر