اعضاء هیات مدیره                                     به نمایندگی از طرف                                                        سمت                                   

 

مهدی عتیقی                                             شرکت گهر عمران                                       مدیر عامل و عضو هئیت مدیره

     

         علی ابراهیمی                                شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر                          رئیس هئیت مدیره          

  

    علی محمود آبادی                                   شرکت گهر روش سیرجان                                   نائب رئیس هئیت مدیره

 

         علی رضا تاج پور                          شرکت صنعت و معدن نظم آوران گل گهر                             عضو هئیت مدیره

 

         عباس سلطانی                                       شرکت آرمان گهر                                                     عضو هئیت مدیره